Lugupeetud kinnisvara omanik, kui teie kinnistul paikneb ebaseaduslikke ehitisi (dokumenteerimata ümber- / juurdeehitusi ) või
valminud ehitistel puudub kasutusluba, siis antud infomaterjal on mõeldud just teile.

2015 aasta 1.juulil jõustus ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus. Uue seadusega saab senisest
olulisema tähenduse ehitisregister – kui seni oli ehitisregistri andmetel informatiivne ja statistiline tähendus, siis alates 1. aprillist
2016.a on taotlustel, projekteerimistingimustel, teatistel, ehitus- ja kasutusloal ning ettekirjutustel ehitisregistris õiguslik
tähendus
(sarnaselt kinnistusraamatuga).

Ebaseaduslikud või dokumentideta (ilma kasutusloata) ehitised

Seaduse kohaselt tuleb ehitisregistri andmed korrastada 2020 aasta 1. jaanuariks. Korrastamise käigus kantakse registrisse kõik sinna seni kandmata hooned. Hoonete tuvastamise aluseks võetakse ajakohased ortofotod (aerofotod). Soovitus ehitiste omanikele – vaadake ehitisregistris (www.ehr.ee) üle Teile kuuluvate ehitiste andmed. Kui registris on olemas kõik üle 20 m2 ehitusaluse pinnaga ehitised, olete olnud hoolas ja seadusekuulekas, sellisel juhul on teil kõik korras.

Kui Teil aga on üle 20m2 ehitusaluse pinnaga ehitisi, mida ehitisregistrisse kantud ei ole või kinnistul paikneval hoonestusel on teostatud ümber- / juurdeehitusi, millel puudub ehitus- või kastusluba või seadusest tulenev dokumentatsioon on puudulik, siis on põhjust tegutsemiseks.

Seadusest tulenevalt hakkab kohalik omavalitsus 2017. aastast kandma ortofotode alusel ehitisi registrisse ja rakendama seaduses sätestatud tingimusi ehitiste seadustamiseks – alustatakse haldusmenetlust, mille käigus registris kajastamata ehitise omanik peab tellima ebaseaduslikule ehitisele ehitusprojekti või auditi ehitise ohutuse hindamiseks, ehitise registrisse kandmisel rakendub riigilõiv 500 eurot. Ehitusprojekt või audit tuleb tellida vastavat pädevust omavalt spetsialistilt (vajalik MTR registreeringu olemasolu). Kui omanik ei täida talle seadusega pandud kohustusi, on kohalikul omavalitsusel seadusest tulenev õigus nimetatud kohutuste täitmise sundimiseks rakendada sunniraha, mille ülemmäär füüsilisele isikule on 10 000 eurot. Ekslikult on levinud arvamus, et oma maaüksusel võib ehitada ilma loata, kuid tegelikult pole ilma loata ehitamine olnud lubatud ka varasemate seaduste kehtimise ajal.

Miks on seadustamine oluline kinnisvara omanikule?

Tulekahju kinnistul. Kõikide ehitiste registrisse kandmine on vajalik võimaliku tulekahju korral, et Päästeamet saaks vaadata palju hooneid kinnistul või selle läheduses paikneb.

Kinnisvara müük. Kui soovitakse hooneid müüa, siis peavad pangad ostjale laenu väljastamisel oluliseks ehitiste seaduslikkust. Laenu puhul peab ostja üldjuhul tellima kinnisvarabüroolt hindamisakti, kuid kui ehitisi ei ole ehitisregistris või andmed on valed, siis ei saa kas hindamisakti väljastada või on koostatav akt puudulik ja ei vasta tegelikkusele. Pangad soovivad teada, miks pole hoonele väljastatud kasutusluba ning keelduda positiivse laenuotsuse väljastamisest. Tänases praktikas võib kasutusloa puudumine saada tõsiseks takistuseks laenu saamisel, halvimal juhul võib kinnisvara jäädagi müümata.

Kindlustus ja kahjude hüvitamine. Puudulikud registriandmed võivad tekitada probleeme hoone kindlustamisel ja õnnetusjuhtumi kahjude korvamisel, sest kinnisvara hävimise korral ei ole registris andmeid ning seega pole ka seaduslikku alust hüvitise maksmiseks.

Haldusmenetlusest tulenevate sanktsioonide (sunniraha või trahvi määramine) ennetamiseks ja seadusejärgseks hoonestuse dokumentasiooni koostamiseks soovitame tegeleda antud probleemiga aegsasti, pöördudes Privaat Projekteerimise Büroo OÜ spetsialistide poole.

some text